RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator strony, HPR “Fenix 1” sp. z o. o. oświadcza, że poprzez stronę internetową gromadzi dane jedynie niezbędne w realizacji celów opisanych poniżej, a także w celach autorów aplikacji i dodatków zainstalowanych na stronie.

 

CIASTECZKA

Strona może gromadzić dane oraz pliki cookie w celach:

 • marketingu bezpośredniego naszych produktów,
 • w celu realizacji umowy zawartej z naszą firmą,
 • w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa m.in. rachunkowości.

Jak wyłączyć cookies?

Poniżej instrukcje wyłączenia plików cookies dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

Jak wyłączyć cookies w Google Chrome

Jak wyłączyć cookies w Mozilla Firefox

Jak wyłączyć cookies w Microsoft Edge

Jak wyłączyć cookies w Opera

Jak wyłączyć cookies w Safari

Informujemy, że w związku z wyłączeniem plików cookie w przeglądarce mogą wystąpić problemy z możliwością korzystania z naszej strony internetowej.

 

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest HPR Fenix Sp. z o.o.  z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Rozdzieńskiego 11 41-308 Dąbrowa Górnicza. Można się z nami skontaktować pod w/w adresem lub telefonicznie pod numerem +48 32 264 22 00, +48 32 264 22 99 lub pisząc do nas na nasz adres e-mail: fenix@pnet.pl

 

W jaki celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe

Twoje dane mogą być przetwarzane w celach:

 • marketingu bezpośredniego naszych produktów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • w celu realizacji umowy zawartej z naszą firmą (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa m.in. rachunkowości.

Dodatkowo Twoje dane mogą być przetwarzane w innych celach, na które wyraziłeś zgodę.

 

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody jest zawsze dobrowolne i  w każdej chwili możesz odwołać daną nam zgodę – tą samą drogą jaką ją wyraziłeś, jednakże jej odwołanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych przetwarzanych na potrzeby zawarcia umowy lub w celu jej realizacji jest niezbędne do jej zawarcia. Odmowa ich podania może skutkować brakiem możliwości jej zawarcia.

 

Komu udostępniamy Twoje dane

Twoje dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do ich otrzymania oraz podmiotom współpracującym z naszą firmą, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, którą zawarłeś z naszą firmą. Twoje dane mogą być również przekazane podmiotom, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych np.: firmom zajmującym się obsługą rachunkowości oraz kadr i płac, obsłudze informatycznej itp.

 

Jak długo przetwarzamy Twoje dane.

Dane przetwarzane na podstawie zgody przechowywane będą do momentu odwołania tej zgody.

Dane przetwarzane w celu zawarcia lub realizacji umowy będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa (minimum 5 lat licząc od zakończenia umowy).

Dane przetwarzane w celach marketingu naszych produktów i usług będą przetwarzane do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu co do takiego przetwarzania.

 

Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści swoich danych – możesz zawnioskować o udzielenie informacji jakie Twoje dane znajdują się w naszym posiadaniu,
 • prawo do poprawiania swoich danych – w przypadku gdy stwierdzisz, że przetwarane przez nas Twoje dane  są niedokładne lub niekompletne – możesz zawnioskować o ich zmianę,
 • prawo do żądana usunięcia swoich danych – możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych znajdujących się u nas o ile zezwoli na to prawo,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli uznasz, że zakres danych jakie przetwarzamy jest zbyt szeroki masz prawo do żądanie ograniczenia tego zakresu,
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu – masz prawo wnieść sprzeciw wobec dalszego przetwarzania danych.
 • Prawo do wycofania zgody – jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych.
 • Prawo do przenoszenia danych – możesz się od nas domagać, przekazania Twoich danych do innego podmiotu (dotyczy przypadków określonych w przepisach prawa).

Informujemy również że przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych.